EnglishCymraeg

Welsh Referral Form

Ffurflen ar lein i atgyfeirio achosion ar gyfer gwasanaethau y comisiynir NYAS eisoes i’w darparu yn unig.

Yr unig bobl sy’n cael defnyddio’r ffurflen hon yw gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr fel gweithwyr cymdeithasol sy’n dymuno atgyfeirio plant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed neu eu gofalwyr i NYAS i gael gwasanaethau Eiriol, Ymwelwyr Annibynnol (IV) neu Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) ond sy’n cael trafferth cysylltu ar y llinell gymorth, efallai am fod y llinell yn brysurach nag arfer.

Er mwyn defnyddio’r llwybr atgyfeirio hwn, mae’n rhaid bod o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod pryd y bydd angen gwasanaethau NYAS. Pan fydd angen y gwasanaethau o fewn pum diwrnod gwaith, mae’n rhaid atgyfeirio’r achosion dros y ffôn trwy ein rhif rhadffôn 0808 808 1001.

Sylwch: Mae’n rhaid cael caniatâd defnyddiwr y gwasanaeth i’w atgyfeirio, ac eithrio wrth atgyfeirio ar gyfer eiriolaeth ddi-gyfarwyddyd.

Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol ar yr amod bod y plentyn, y person ifanc neu’r oedolyn agored i niwed/gofalwr yn ddiogel. Os bydd y Llinell Gymorth yn gweld bod problem yn codi o ran diogelwch, gellir torri cyfrinachedd fel rhan o’n polisi Diogelu.

Gofalwch fod yr holl fanylion yn gywir cyn anfon y ffurflen a bod yr holl wybodaeth allweddol yn gyflawn ac yn gywir, yn enwedig y manylion cysylltu fel enwau, rhifau ffôn, cyfeiriadau, dyddiadau ac amserau Ceir lefel uchel o ddiogelwch gwybodaeth ar y system atgyfeirio hon… Ar ôl i chi lenwi’r holl wybodaeth ar y ffurflen hon, caiff ei hanfon atom trwy gysylltiad gweinydd diogel gan ddefnyddio protocol Haen Socedi Diogel (SSL).

Mae hyn yn caniatáu i’ch porwr amgodio unrhyw ddata a anfonir i’n gweinydd ni, ac felly hyd yn oed pe bai rhywun yn cael gafael ar eich gwybodaeth wrth iddi deithio ar y Rhyngrwyd, ni fyddai’n gallu ei darllen.

Os hoffech ragor o wybodaeth, gallwch ddarllen am SSL yma – http://www.digicert.com/ssl.htm

Bydd y Llinell Gymorth yn cadarnhau derbyn pob atgyfeiriad a, bryd hynny, gellir gofyn i chi gadarnhau manylion neu gyflwyno rhagor o wybodaeth.

[vfb id=1]